Ciljevi

Ciljevi Udruženja su :

• razvoj društvenog dijaloga, kao osnove za unapređenje društva i poboljšanje saradnje između društva i države. Potrebno je uspostaviti dijalog oko ključnih pitanja, problema i izazova koji se nameću društvu, a koji su u oblasti

• međunarodne saradnje i položaja Srbije u međunarodnim odnosima i njenom putu ka regionalnim i Evropskim integracijama,

• unutrašnjeg uređenja države,

• položaja manjinskih grupa, omladine,

• zaštite i promovisanje osnovnih ljudskih, građanskih, političkih, ekonomskih i socijalnih prava,

• obrazovanja,

• nauke,

• zaštite životne sredine,

• kulture,

• nataliteta,

• borbe protiv korupcije,

• i drugih pitanja, problema i izazova koji se moraju rešavati kroz dijalog i širu društvenu raspravu.